Algemene Voorwaarden van stichting Artiestkado

Hierna volgen de algemene voorwaarden van Stichting ArtiestKado (“de Stichting”), gevestigd en kantoorhoudende te (6828 HJ) Arnhem, aan de Dullertstraat 29. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de raadpleging en het gebruik van de onderhavige website (ArtiestKado.nl) en de dienstverlening van de Stichting.

De dienstverlening van de Stichting is kosteloos en houdt het volgende in.

De Stichting biedt aan artiesten (“Artiest(en)”) en het publiek (“Aanvragers”) een online platform (“ArtiestKado”) waar Artiesten en Aanvragers samen komen voor het ontwikkelen, produceren en aanbieden van een ‘online’ video optreden.

Hoe werkt ArtiestKado?

 • De Artiesten schrijven zich in en maken een account en artiestenprofiel aan met een omschrijving van muziekgenre, een korte bio en vermelding van hun eigen artiestenwebsite.
 • De Aanvragers die aan een ander een “verrassingsoptreden” van een Artiest op video (beeld en geluid) cadeau willen doen (“Video”), schrijven zich in en maken een account en profiel aan met een briefing, waaronder de reden van het cadeau en het gewenste muziekgenre (“Aanvraag”).
 • De Artiesten krijgen toegang tot alle Aanvragen, nadat hun account en artiestenprofiel is goedgekeurd.
 • De Artiesten kunnen vervolgens een Aanvraag uitkiezen, waar zij gehoor aan zouden willen geven.
 • In de Aanvraag staat, van wie, voor wie en waarom de Aanvraag is.
 • De Artiest produceert vervolgens de Video; indien de Artiest nog vragen heeft, is contact met de Aanvrager in de chat op ArtiestKado mogelijk.
 • Na voltooiing van de Video uploadt de Artiest de Video via het zgn. videoplatform van ArtiestKado en verstuurt de Artiest de Video in de chat met de Aanvrager op ArtiestKado.
 • De Artiest en Aanvrager nemen geen kennis van elkaars persoonlijke e-mailgegevens.
 • De Stichting zal (een eigen  selectie van) de Video’s vertonen op ArtiestKado en te delen via haar eigen account/kanaal op sociale media.

hierna te noemen: ”de Dienstverlening”.

Algemeen

 • Iedereen die ouder dan 16 is mag een aanvraag doen, of zich als Artiest inschrijven. Iedereen jonger dan 16 jaar mag dit pas doen na toestemming van zijn of haar ouder of voogd.
 • Bedrijven mogen geen aanvragen doen of een Artiest inschrijven. Uitsluitend particulieren mogen dat.
 • De Stichting wordt aangemerkt als verlener van hosting services met betrekking tot de Video.
 • De Stichting doet geen enkele toezegging en geeft geen enkele garantie met betrekking tot de specifieke functies, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of geschiktheid van haar Dienstverlening.
 • De aansprakelijkheid van de Stichting, de Aanvragers, de Artiesten met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel, fraude, frauduleuze verklaringen of aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt, zal onbeperkt zijn.
 • Voor zover wettelijk toegestaan, zijn de Stichting, de Aanvragers en de Artiesten niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade.
 • De Stichting is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor toestemmingen van en vergoedingen aan eventuele (overige) rechthebbenden met betrekking tot (onderdelen van) zoals (maar niet beperkt tot) musici, componisten, tekstdichters, producenten en rechtenorganisaties.
 • ArtiestKado kan links bevatten naar websites van derden en online services die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door de Stichting. De Stichting heeft geen enkele controle over en zal niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor dergelijke websites en online services. Indien bezoekers van ArtiestKado verlaten, dan raadt de Stichting hen aan om de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke website en online service van derden die zij bezoeken.
 • De Stichting heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden en de Dienstverlening te wijzigen en de bezoekers van ArtiestKado, waaronder de Aanvragers en de Artiesten, daarover te informeren. Indien Aanvragers en de Artiesten met enige wijziging niet akkoord zijn, dan dienen zij hun account voor ArtiestKado te beëindigen.
 • Indien blijkt dat een bepaalde voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden om wat voor reden dan ook niet kan worden gehandhaafd, heeft dit geen invloed op de andere voorwaarden.
 • Indien gebruikers van ArtiestKado zich niet houden aan deze Algemene Voorwaarden en de Stichting niet onmiddellijk actie onderneemt, dan betekent dit niet dat de Stichting afstand doet van eventuele rechten waarover zij beschikt (zoals het recht om op later wel actie te ondernemen).
 • Toepasselijk recht: Op de tussen de Stichting enerzijds en de Aanvragers, respectievelijk Artiesten anderzijds gemaakte afspraken en deze Algemene Voorwaarden is het recht van de woonplaats van de betreffende Aanvrager, respectievelijk Artiest van toepassing, mits het een woonplaats in de Europese Economische Ruimte betreft en zullen geschillen tussen partijen worden beslecht door de bevoegde rechter van de woonplaats van de betreffende Aanvrager, respectievelijk Artiest.

Voor de Artiesten

 • De Artiest verleent aan de Stichting het recht om de Video in het kader van ArtiestKado en de Dienstverlening te gebruiken.
 • De Artiest verleent aan de Aanvragers het recht om de Video uitsluitend te delen (i) met de persoon of personen waarvoor de Video volgens de aanvraag bestemd is en (ii) op zijn of haar eigen account op sociale media.
 • Alle overige rechten met betrekking tot de Video zijn voorbehouden aan de Artiesten en de makers daarvan.
 • De Artiest staat er voor in, dat de Stichting en de Aanvragers de Video ongehinderd en zonder aanspraken van derden kunnen gebruiken op de wijze zoals hierboven limitatief bepaald.
 • De Artiest is verantwoordelijk voor de inhoud van de Video.
 • De Artiest mag de Video op zijn of haar eigen artiestenwebsite of op zijn of haar eigen account voor sociale media weergeven, maar uitsluitend door middel van de zgn. videoplayer op ArtiestKado. Ieder ander gebruik van de Video door de Artiest is niet toegestaan.
 • Artiesten die wensen dat de Video die zij hebben geproduceerd en geüpload, wordt verwijderd, kunnen daartoe een verzoek aan de Stichting doen via aanmelden@artiestkado.nl. Vervolgens zal de Stichting de Video van ArtiestKado verwijderen.